معمار

فارغ التحصیل کاردانی از دانشگاه مفتح همدان
کارشناسی از دانشگاه آزاد همدان
کارشناسی ارشد از دانشگاه سراسری کردستان
فارغ التحصیل دوره اول استودیوهای همگرا

حوزه فعالیت

جناب آقای میثم فیضی فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد و کانون معماران معاصر با کسب Certificate of Excellence است که فعالیــت حرفــه ای را از ســال 1396 به عــنوان طـــراح و ناظــــر عــــالــی در دفــــتر دیــگر آغاز کــرد. تا کنون موفــق به کــسب رتـــبه در مــسابـــقات مختلــف شــده اســت کــه از جملــه آن میتــوان بــه فـــینالــیست مســـابقه 2A Awards بــرای طـــراحــی نمـــازخـــانه شـــهر چوب همـــدان در ســــال 2018، فـــینالـــیست مــسابـــقه‌ی ســـرباز وطــن در ســـال 1399 و فـــینالیــست مســابــقه‌ی مجــلـه‌ی ویــلا، بــرای طــراحی ویلا لانک در ســال 1400 اشــاره کــرد.

میثم فیضی

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir