فارغ التحصیل دوره همگرا

دانــش آموختــه‌ی معمــاری کانــون معمــاران معاصــر و دانشــجوی مقطــع کارشناســی ارشــد اســت.

حوزه فعالیت

او فعالیــت حرفــه‌ای را از ســال 1395 بــا فعالیــت در دفاتر کامــران حیرتی و فرشــاد مهــدی زاده آغــاز کــرد.
وی هم اکنــون مســئول و طــراح ارشــد در دفتــر فرشــاد مهــدی زاده اســت.

نغمه کثیری

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir