فارغ التحصیل دوره همگرا

لیسانس معماری دانشگاه آزاد واحد كرمان

حوزه فعالیت

تاسیس دفتر معماری narrative office

هما نهاوندی

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir