معمار و مدرس دانشگاه | مدیر علمی کانون معماران معاصر

هومن طالبی | دانش آموخته مدرسه معماری انجمن معماران لندن در رشته معماری و شهرسازی |
| مدیر علمی کانون معماران معاصر و پایه گذار استودیوهای همگرا (1399-1395) |
| همکاری با دفاتر معماری بهرام شیردل، هما فرجادی و زاها حدید (1395-1379) |
| هدایت علمی و برنامه ریزی توسعه نهاد آموزشی آرکی کید در آمریکا، اروپا، خاورمیانه و استرالیا (1396 تا امروز) |
| موسس دفتر مرز (1395) |

حوزه فعالیت

پــس از فــارغ التحصیلــی از مقطــع کارشناســی ارشــد در تهــران، بــه مدرســه معمــاری انجمــن معمــاران در لنــدن پیوســت.
او بــه عنــوان مدیر و مؤســس دفتــر معمــاری مرز، پروژه‌هــای مختلــف طراحــی را در ایران، آمریــكاى مركــزى و آســیا سرپرســتی می‌کنــد.
وى پیــش از تاســیس دفتــر خود بیــش از یــک دهــه تجربــه همــکاری بــا دفاتــر زاهــا حدیــد، همــا فرجــادی و بهــرام شــیردل را داشــته اســت.
همچنیــن یکــی از هم بنیان گــذاران پلتفــرم بین المللــی آموزشــی ArchiKID و اســتاد دانشــکده معمــاری و برنامه ریزی شــهری دانشــگاه Kent در انگلســتان است.
او در ســال های 1395 تــا 1398 مدیریــت آکادمیــک کانــون معمــاران معاصــر را بــر عهــده داشته اســت.
وی همچنیــن ســابقه مدیریــت چنــد کارگاه آمــوزش معمــاری را در کشــورهای مختلــف چون رومانی و کاستاریکا داراست.

استودیوهای همگرا

استودیوهای همگرا

دوره ششم

هومن طالبی

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir