معمار

فــارغ التحصیــل مقطــع کارشناســی از دانشــکده هــنر و معمــاری دانشــگاه آزاد تهــران مرکــز می باشــد. او در حیــن تحصیــل چندیــن ســال بــا دفتــر معمــاری بهــرام شــیردل و پــس از آن بــا معمــاران حرکــت ســیال همــکاری داشته اســت. وی پــس از اخــذ مــدرک کارشناســی ارشــد، دفتــر معمــاری خــود را در ســال 1380 تاســیس کــرد. او همچنیــن ســابقه تدربــس در دانشــگاه آزاد قزویــن را داشــته و هــم اکنــون در دانشــگاه ســوره مشــغول تدریــس طراحـــی معمــاری اســت. از جملــه پروژه هــای متعــدد طراحی و اجــرا شــده توســط کامــران حیرتــی، پــروژه ویلایــی کیانــی، کارخانــه ریســندگی احســان پــود و پــروژه ویلایــی صفادشــت کــرج ﻣﻮﻓــﻖ ﺑــﻪ اﺧﺬ جایــزه و نشــر در ســایت های بین المللــی شــده اســت.

حوزه فعالیت

کامران حیرتی

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir