معمار

دانــش آموختــه دکتــری معمــاری از دانشــگاه شــهید بهشــتی اســت.

حوزه فعالیت

ســخنرانی های متعــدد در حــوزه هنــر و معمــاری در خانــه هنرمنــدان، دانشــگاه هنــر، پردیــس هنرهــای زیبــا و گفتگــو بــا رادیــو فرهنــگ و برنامــه نقطــه از شــبکه چهــار ســیما، بخشــی از ســابقه حضــور او در فضــای نظــری معمــاری ایــران اســت.
«معمــاری و امــر سیاســی» در روزنامــه شرق، «ایران مال در دو اپیــزود» در مجلــه معمــار و «مونومانــی کــه ســاخته نشــد بــرای انقلابــی کــه رخ نــداد» در وبســایت اتــووود و اخیــرا « مدرنسیــم و تــن معمــاری در ایــران» در وبســایت کوبــه نمونــه‌هایــی از یادداشــت هــای او در حــوزه معمــاری اســت.
او هــم اکنــون داور برخــی مجــلات علمــی پژوهشــی در حــوزه معمــاری اســت، دو دوره داوری در جایــزه خشــت طلایــی تهــران را در کارنامــه خــود دارد و در طــرح برگزیـده پاویــون ایــران در اکســپوی ۲۰۲۰ دوبــی بــه عنــوان مشــاور مدعــو معمــاری در کنــار دفتــر معمــاری شــیفت حضــور داشــته اســت.
علایــق مطالعاتــی میــان رشــته ای موجــب شــده اســت تــا عــلاوه بــر معمــاری، یادداشــت هــای مختفلــی از وی در حــوزه هــای ســینما، نقاشــی و مجســمه ســازی بــه جــای مانده باشــد که از جملــه آن هــا می‌تــوان بــه یادداشــت «کریســتو؛ یــا هنــر چگونــه واقعیــت را تصرف میکند؟» در وبســایت جســتارها، «پرســه میــان واقعیــت هــای تاخــورده» پیرامون فیلــم ماهی و گربــه در روزنامــه اعتمــاد، «میزانســن تنهایــی» پیرامون فیلم احتمــال بــاران اســیدی در روزنامــه شــرق و «کاتارســیس زیــر پوســت روایــت» پیرامــون فیلــم فروشــنده در روزنامــه طلــوع و… اشاره کرد.

یاسر موسی پور

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir