گفتمان آزاد

گفتمان آزاد
گفتمان آزاد
-عکاسي و معماري, بررسي ارتباط عکاسي و معماري در حل دگرديسي/ پرهام تقي اف

-عکاسي و معماري, بررسي ارتباط عکاسي و معماري در حل دگرديسي/ پرهام تقي اف

عکاسی معماری یا تبدیل فضاهای سه بعدی شهر و بنا به تصاویر دوبعدی از دیرباز دغدغه معماران و عکاسان بوده است. با پیشرفت صنعت چاپ و ا
  • 346
  • 0
  • 0