معمار و مدیرعامل کانون معماران معاصر

| دانش آموخته رشته معماری دانشگاه آزاد اسلامی مقطع دکتری از واحد علوم تحقیقات
| دانش آموخته رشته معماری دانشگاه گیلان
| مدیرعامل کانون معماران معاصر
| تاسیس دفتر دیگر

حوزه فعالیت

حاصــل تلاش هــای تیــم دفتــر دیگــر جوایــز متعــدد معماریســت کــه ازجملــه‌ی آن‌هــا می تــوان بــه چهــار مرتبــه کســب رتبــه‌ی اول، یــک مرتبــه کســب رتبــه‌ی دوم و دو مرتبــه کســب رتبــه‌ی ســوم جایــزه بــزرگ معمــار اشــاره کــرد. همچنیــن در ســال 1393 بــرای پــروژه‌ی شــریفی هــا رتبــه‌ی اول مســابقه‌ی جایــزه معمــاری آســیای میانــه (MEA) و در ســال 1397 و 1398 نیــز ســه مرتبــه مقــام نخســت فســتیوال جهانــی معمــاری (WAF) را کســب نمودنــد. در پــی کســب ایــن افتخارات، از وی بــرای داوری دو دوره اخیــر ایــن فســتیوال (2020و WAF 2019) دعــوت بــه عمــل آمــد.
دفتــر دیگــر در ســال 2018 شایســته دریافــت رتبــه نخســت جایــزه ســالانه معمــاری دورفمــن از رویــال آکادمــی لنــدن شــناخته شــد و در ســال 2019 نیــز بــه عنــوان داور در این مســابقه حاضر شــد. همچنین او از ســال 1381 در دانشــکده هــا‌ی مختلــف معمــاری از جملــه دانشــگاه علم و صنعــت ایــران، دانشــگاه آزاد واحــد تهــران مرکزی و دانشــگاه معمــاری رو هنــر پــارس بــه تدریــس مشــغول بوده اســت و هــم اکنــون نیــز بــه صــورت افتخــاری از اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه فردوســی مشــهد است.

جلسه چهارم
استودیوهای همگرا

استودیوهای همگرا

دوره ششم
تغابنی

علیرضا تغابنی

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir